Har skapat förutsättningar till spontanidrott i över 20 år

Fysisk inaktivitet och stillastittande är en oberoende riskfaktor för ohälsa för både vuxna och unga (Centrum för idrottsforskning, 2016). Systematiska genomgångar av forskningsstudier som bygger på såväl självskattningar som objektiva mätningar visar att fysiskt aktiva ungdomar har bättre fysisk och psykisk hälsa än inaktiva. Fysisk aktivitet har en mängd positiva hälsoeffekter för barn och unga i skolåldern (Folkhälsomyndigheten, 2018) exempelvis på; 

  • kondition

  • muskelstyrka 

  • blodtryck 

  • blodfetter 

  • bentäthet 

  • BMI 

Trots detta når inte ens en fjärdedel av alla barn och unga i Sverige upp till den rekommenderade mängden fysisk aktivitet - en timme per dag (Folkhälsomyndigheten, 2018). Andelen flickor som når rekommendationen är lägre än andelen pojkar, och att det är vanligare att barn till socioekonomiskt gynnade föräldrar deltar i någon form av organiserad fysisk aktivitet. Folkhälsomyndigheten uppger att utomhusvistelse leder till ökade aktivitetsnivåer, jämfört med barn och unga som vistas inne, samt att möjligheterna att vara aktiv ökar om närmiljön i grannskapet ger tillgång till gång-, och cykelvägar, lekplatser, öppna ytor och skog (Folkhälsomyndigheten, 2018). Därför är det av stor vikt att fysisk aktivitet uppmuntras och att möjligheten till spontanidrott ökar. Detta stöds också av Riksidrottsförbundet, som uppger att forskning visar ett starkt samband mellan tillgång till idrottsanläggningar och fysisk aktivitet hos barn och ungdomar. Långa avstånd till anläggningar hindrar barns och ungdomars rörelse medan tillgång till idrottsanläggningar och att vistas mycket utomhis främjar den (Riksidrottsförbundet, 2017).

donnycocacola--3pxa1O1zoI-unsplash.jpg

SBR-gummi skapar årligen minst 30 miljoner individmotionstimmar 

Konstgräsplaner används ofta för fotbollsspelande, men även på förskole-, och skolgårdar och som allaktivitetsytor. På så sätt skapar de möjligheter för spontanidrottande i hela landet. Mätt i individmotionstimmar skapar konstgräsplaner med SBR-gummi årligen minst 30 miljoner sådana i Sverige. Ytorna spelar en otroligt viktig roll för folkhälsan, framför allt när det gäller barn och unga. 

Utan konstgräsplanerna hade antalet individuella motionstimmar varit betydligt lägre, framför allt i de norra delarna av landet där det i princip hade blivit omöjligt att idrotta utomhus under vinterhalvåret. De Nordiska Fotbollsförbunden skriver i ett gemensamt brev riktat till europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) om de konsekvenser ett totalförbud skulle innebära för vardagsfotbollen i de nordiska länderna med anledning av att det inte finns några alternativ som fungerar i vårt klimat (Nordiska Fotbollsförbunden, 2020). Om ett totalförbud mot SBR-gummi gick igenom skulle det minska antalet användbara ytor och därmed ungas möjlighet till utomhusvistelse och fysisk aktivitet. Det skulle få stora konsekvenser för deras idrottande och hälsa. 

Inga negativa hälsoeffekter 

Det har funnits oro över att spelade på SBR-gummi kan påverka spelarnas hälsa negativt. Det finns dock ingenting som tyder på att så är fallet, snarare tvärtom. Via den internationella vetenskapliga studien ERASSTRI studerades spelare från 80 fotbollsplaner med SBR-gummi vad gäller utandningsluft, blod, svett och urin. Utifrån ett typiskt dagligt spel i 45 år så kunde inte några negativa hälsoeffekter påvisas (Forschungs- und Beratungsinstitut, 2020). Däckindustrin har sedan 1970-talet följt upp över en miljon årsarbetstimmar och vid de löpande kontroller av medarbetarnas hälsa som genomförs så konstateras att förekomsten av cancer samt hjärt- och kärlsjukdomar är mindre än i kontrollgruppen. Förklaringen är att SBR-gummi dels är reglerat till kemiskt innehåll inom REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) samt att det via den vulkanisering som sker vid tillverkningen blir extremt kemiskt stabilt. Just att materialet är stabilt och behåller sina egenskaper över tid möjliggör just användning i tuffa förhållanden och flera varvs återvinning innan det kan gå till energiutvinning. 

Polycykliska Aromatiska Kolväteföreningar (PAH:er)

PAH:er har konstaterats vara cancerogena över vissa koncentrationer. Detta gäller i synnerhet för de såkallade PAH8, det vill säga de farligaste formerna. I däck förekom PAH tidigare i mjukgörande oljor, HA-oljor, som tillsatts för att öka våtgreppet, men sedan 2010 är dessa oljor förbjudna i däck. EU har reglerat innehållet av PAH8 i däck till maximalt 10 ppm utifrån bedömningar av risker i arbetsmiljön i däckproduktionen, dvs innan materialet har sammanvulkaniserats. Den färdiga produkten är stabil och det är mycket svårt att ens med kraftiga lösningsmedel extrahera kvarvarande PAH:er som framförallt härstammar från den kimrök (det svarta) i däck som tillsätts som bindemedel. Mätningar visar på ett PAH-innehåll om 1,6-8 ppm i återvunnet däckgummi och ECHA har satt 20 ppm som gräns för exponering från materialet i samband med lek och idrott på konstytor gjorda av materialet. 

20 iuli 2021 

"Europeiska Kommissionen har antagit en begränsning av halterna av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i fyllnadsmaterial på konstgräsplaner och lekytor. Gränsen sätts till 20 mg/kg, en gräns som svenskt däckgranulat redan ligger inom. Detta då de nuvarande koncentrationsgränserna ansetts vara för höga för att ge ett tillräckligt skydd för människors hälsa. Svensk Däckåtervinning välkomnar beslutet, som ställer tydligare krav på olika fyllnadsmaterial, återvunnet däckgranulat klarar den nya gränsen med god marginal"

Till pressmeddelandet