Kunskapsläget  

Återvunnet däckmaterial är ett av de mest noga kontrollerade materialen på marknaden och det har gjorts en rad oberoende svenska och internationella studier när det gäller hälsa och miljö, inte minst användningen av SBR-material som fyllnadsmaterial i konstgräsplaner. Trots att samlade resultat från vetenskapliga studier visar att materialet inte är skadligt för vare sig människor eller miljön eller bevisats vara en källa till mikroplaster i sjöar och hav, finns det en fortsatt oro för användning av materialet. Ett stort problem är att tillgänglig information hos många myndigheter, media och organisationer ofta är föråldrad och ibland direkt felaktig.

En av Svensk Däckåtervinnings (SDAB) uppgiter är att förändra denna felaktiga bild genom att vara en aktiv röst i debatten. Utan genvägar vill viö öka takten och välkomnar all forskning och dialog kring hur återvunnet däckmaterial kan användas på ett säkert sätt för hälsa och miljö, och göra en cirkulär ekonomi möjlig i praktiken. 

Det finns ett stort antal publikationer, forskningsrapporter och rapporter som rör konstgräs och spridning av mikroplaster. Här nedan kan du ta del av ett par av dessa. Vänligen kontakta Svensk Däckåtervinning och/eller Simon Magnusson på Ecoloop vid frågor och mer information. Läs gärna mer om materialets egenskaper här.

I fokus

Microfibers in oceanic surface waters: A global characterization (Science Advances, Research Article)


Microfibers are ubiquitous contaminants of emerging concern. Traditionally ascribed to the “microplastics” family, their widespread occurrence in the natural environment is commonly reported in plastic pollution studies, based on the assumption that fibers largely derive from wear and tear of synthetic textiles. By compiling a global dataset from 916 seawater samples collected in six ocean basins, we show that although synthetic polymers currently account for two-thirds of global fiber production, oceanic fibers are mainly composed of natural polymers. µFT-IR characterization of ~2000 fibers revealed that only 8.2% of oceanic fibers are synthetic, with most being cellulosic (79.5%) or of animal origin (12.3%). The widespread occurrence of natural fibers throughout marine environments emphasizes the necessity of chemically identifying microfibers before classifying them as microplastics. Our results highlight a considerable mismatch between the global production of synthetic fibers and the current composition of marine fibers, a finding that clearly deserves further attention. Download the article here!
Rapport från utredningstjänsten (RUT)


Uppdragsgivaren har inkommit med följande frågeställningar om kostnader och miljöpåverkan av olika typer av ifyllnadsmaterial (infill) som används i konstgräsfotbollsplaner i Sverige.

 • Vad bedöms snittkostnaden vara för en kommun när man ska investera i en ny konstgräsplan för fotboll och hur skiljer sig kostnaderna mellan val av olika ifyllnadsmaterial?
  • Kostnad för inköp av material
  • Kostnad för anläggning av spelytan
  • Kostnad för underhåll (exempelvis vardaglig skötsel, snöröjning mm)
 • Hur länge bedömer kommunerna att man kan använda en konstgräsplan, och hur skiljer det sig i livslängd beroende på vilket ifyllnadsmaterial de väljer
 • Hur skiljer sig de olika materialens miljö- och klimatpåverkan åt sett ur ett livscykelperspektiv, alltså när hänsyn tas till produktion/tillverkning/odling/framställan, transport, kemikaliebehandling, bevattning, ianspråktagande av odlingsmark och andra resurser samt materialens livslängd? Jämför då mellan ifyllnadsmaterial som består av följande material: SBR-gummi (återvunnet däckgummi), EPDM och TPE gummi, Kork, GROT, Sockerrör, Olivkärnor, Valnötsskal, Endast sand Infillfri
 • Vilka övriga samhällsekonomiska kostnader finns det förknippat med de olika materialen? Skiljer det sig något åt vad gäller exempelvis spelarskador och försäkringskostnader mellan de olika materialen?
 • Vilka faktiska forskningsbelägg finns det som kan påvisa att SBR-gummi har en negativ påverkan på miljön samt på de som idrottar på konstgräsplaner som har SBR-gummi som ifyllnadsmaterial?
Ladda ner rapport här!
Fate of recycled tyre granulate used on artifcial turf (Verschoor, Gelderenand & Hofstra, 2021)


Abstract The production of granulates as infll for artifcial turf is able to process 21% of the end-of-life tyres in Europe, approximately 600 million kg per year. In doing so it avoids an annual CO2 emission comparable with the amount that could be absorbed by around 30 km2 of forest. However, dispersal of rubber infll to the environment is perceived as a problem. An amount of 3000–5000 kg granulate per feld per year is currently used as underpinning for a European proposal to ban rubber infll as part of the intended restriction on intentionally added microplastics in 2021. By reviewing grey research reports, we found out that the dispersal rates are based on the false assumption that the annual granulate demand for reflling is necessary because of granulate losses to the environment. However, it has been ignored that part of the refll is needed because the infll layer settles and becomes more dense (compaction) and that part of the lost infll is collected and reused on the felds. In combination with unawareness and improper piling of snow in the past, these are the causes of the high estimates of infll dispersal per year. This paper shows the current stateof-knowledge about ELT granulate dispersal and shows that approximately 600–1200 kg refll is required annually to compensate for compaction and for some infll waste on pavements and in drainage sinks. Recommended mitigation measures are containment through optimized feld and drainage construction, suitable maintenance equipment and practices and good-housekeeping rules for players and groundkeepers and handling end-of-life pitches. If these recommendations are implemented, the emission of ELT granulates to the environment can be reduced to virtually zero. Download the report here!
Determining the effectiveness of Risk Management Measures to minimize infill migration from synthetic turf sports fields (EcoLoop)


The report was commissioned by the European Synthetic Turf Council (ESTC) to assess the effectiveness of risk management measures to minimize the risk of backfill migration from synthetic grass sports to nearby natural habitats. The report has been prepared by Tech licentiate Simon Magnusson and Tech Dr. Josed Mácsik from EcoLoop. Download the report here!

Hälsa & Miljö

Analys av mikroplaster i dagvatten från Råby IP (Regnell, 2019a)


Utförd av: Ecoloop Omfattning: Vattenprover Land: Sverige Studien syftade till att ge en fördjupad bild av spridningen av mikroplaster från Råby IP där granulatfällor finns installerade i dagvaattenbrunnar runt planen samt ett vattenreningsfilter där allt vatten från planen passerar. Metoden består av provtagning och analys av vatten från olika provtagningspunkter med avseende på främst mikroplaster ner till omkring 10 μm storlek. Analys av mikroplast skedde med en kombination av SEM analys med EDX och FTIR. Provtagning skedde vid fyra tillfällen under en period om 5 månader. Genomförda provtagningar och analyser tyder på att spridningen av gummipartiklar från konstgräsplanen inte passerar befintliga reningsmetoder. Den maximala spridningen av mikroplastpartiklar från konstgräsplanen till dagvattennätet från andra källor än fyllnadsmaterialet SBR kvantifierades viktmässigt till mellan 30-97 gram / år. Däremot går det inte helt att utesluta att gummipartiklar sprids från konstgräsplanen till dagvattennätet då antalet provtagningar i projektet varit begränsat och mängden analyserat vatten är förhållandevis liten i jämförelse med det årliga vattenflödet. Ytterligare provtagningar under längre tid rekommenderas därför. Ladda ner rapport Bilaga
Mikroplastspridning från en modernt utformad konstgräsplan med skyddsåtgärder (Regnell, 2019b)


Utförd av: Ecoloop Omfattning: Vattenprover, prover från kläder, skor, maskiner Land: Sverige Studien syftade till att mäta spridningen av mikroplaster från en modernt utformad konstgräsplan. En ny konstgräsplan på Bergaviks IP, Kalmar kommun anlades i stort enligt Svenska fotbollförbundets rekommendationer. Förutom dessa rekommendationer tillämpades ett antal spridningsförebyggande åtgärder för mikroplaster. Regelbundna mätningar av spridning av mikroplaster ner till 10 μm storlek genomfördes för yt- och dräneringsvatten, samt granulat från spelare och underhållsfordon. Mätperioden var 13 månader. Resultaten visade att när spridningsförebyggande åtgärder installerats så var spridningen av mikroplast till vatten ca 0,1 kg per år, varav ca 10 % bedöms vara granulat och 90 % var andra plastkällor. Provtagning i ytvattenbrunnar omkring planen visade att spridningen till vatten hade kunnat varit omkring 15,6 kg/ år om inte granulatfällor installerats i brunnarna. Studien visade också att det går att nästan helt eliminera svinn av granulat via spelarnas skor och via undershållsmaskiner genom användande av skoborstar och tryckluft för maskiner. Ladda ner rapport Bilaga
Spridning av mikroplaster från konstgräsplaner via dagvatten - Optimering av reningsmetoden granulatfälla (Lundström, 2019)


Utförd av: Kungliga Tekniska Högsjkolan (KTH) Omfattning: Vattenprover Land: Sverige Syftet med studien var att optimera granulatfällans filter utifrån vattenflöden och reningseffektivitet. En vattenflödesmodell för konstgräsplaner utvecklades och provtagning och analys av mängden granulat i granulatfällorna genomfördes. I ytvattenbrunnar runt konstgräsplaner installerades granulatfällor med två filterpåsar på varje fälla, den inre med större maskor och den yttre med mindre maskor. Kombinationerna var 200 μm med 100 μm, 200 μm med 50 μm och 100 μm med 50 μm användes. Totalt fångades 10,3 kg mikroplast vid Skytteholms IP och 1,5 kg vid Spånga IP under de 49 dygn granulatfällorna var utplacerade. Av den totala mängden mikroplast viktmässigt i varje granulatfälla fanns minst 99 % i den inre filterpåsen och maximalt 1 % i den yttre filterpåsen, det vill säga i storleksfraktionen mellan den yttre och den inre filterpåsen. Utifrån de teoretiska vattenflödena och fältstudierna rekommenderas att en filterpåse med maskstorlek 200 μm används i granulatfällan. Detta utifrån att den inre filterpåsen fångade minst 99 % av de mikroplaster som nådde granulatfällorna, som var större än 50 μm, och ökad risk för igensättning och tillväxt av biofilm på filterpåsarna med mindre maskor. Vidare studier bör genomföras på granulatfällans vattenflöde över tid och bl.a. studier för mikroplaster mindre än 50 μm. Ladda ner rapport
Förekomst av mikroplast i dagvatten - En jämförande studie av dagvatten från vägtrafik och konstgräs i Uppsala (Trinh, 2019)


Utförd av: Uppsala Universitet Omfattning: Vattenprover Land: Sverige Studien syftade tilll att mäta halten mikroplast som kommer från en hårt trafikerad väg och den som genereras från en konstgräsplan i Uppsala. Provtagning utfördes på dagvatten i dagvattenbrunnar genom att ta stickprov och med en provtagare som möjliggjorde flödesproportionell provtagning. Insamlade prover filtrerades där mikroplast sedan analyserades visuellt i stereomikroskop. Analysen av mikroplast kombinerades även med ett smälttest. I undersökningen av den trafikerade vägen Bolandsgatan var 98 % av alla partiklar svarta. De svarta partiklarna kategoriserades som mikroplast som har uppkommit i samband med slitage av vägtrafik. Vid undersökning av konstgräsplanen Stenhagens IP påträffades ett gräsfragment som kategoriserades som mikroplast från konstgräsplanen. Mikroplastmängden i dagvatten från den trafikerade vägen Bolandsgatan erhölls till 33 kg/år. Från vägtrafiken i Uppsala kommun och Sverige erhölls mängden till 27 000 kg/år respektive 1,5∙106 kg/år. Från konstgräsplanen Stenhagens IP var mängden mikroplast 63 gram /år. En grov uppskattning av utsläppen av mikroplast till vatten från alla konstgräsplaner i Uppsala kommun gav att mängden uppgick till omkring till 0,56 kg/år. Motsvarande uppskattning av spridningen från alla konstgräsplaner i Sverige uppskattades till totalt 48 kg mikroplast/år. Ladda ner rapport
Preliminær undersøkelse av mikroplast og gummigranulat ved kunstgressbaner (Haave, 2018)


Utförd av: NORCE Omfattning: Jordprover, markprover Land: Norge Syftet med studien var att undersöka mikroplastpartiklar och gummigranulat från
ett litet antal prover på relevanta platser i närheten av konstgräsplaner vid en idrottsanläggning. I studien togs prover från den centrala och nedre delen av iplanerna i syfte att bedöma förekomst och spridning av granulat på avstånd från sportanläggningen. Proverna togs inne på anläggningen och upp tilll 100 meter från idrottsanläggningen vid ackumulationszoner så som vägkanter och diken. Granulat i jordprover densitetsseparerades ut och biologiskt nedbrytbart material togs bort med hjälp av nedbrytande vätskor. För att förenkla analysen fokuserades vidare på den fraktion partiklar som var större än 500 mikrometer som sedan analyserades vidare för att separera ut gummigranulat. Analysen visade att med det beräknade medelvärdet på ca. 2.13 ± 3.07 g granulat och mikroplast per kvadratmeter r kvadratmeter yta, och med en total total yta på ca. 4000 m2 mellan stationerna, det betyder att det område vi undersökte längs gångvägar och backar innehåller totalt 8,5 till 20,8 kilo granulat och mikroplast totalt. Vidare studier bör genomföras på andra planer och där det satts in åtgätder för att minska spridning av granulat så som skyddskanter, rutiner för drift och spelarhygien mm. Ladda ner rapport
Mätning av mikroplastutsläpp till vatten från konstgräsplaner (Haraldsson, 2019)


Utförd av: RISE Omfattning: Vattenprover Land: Sverige Syftet med studien var att få en bild av hur mycket mikroplast som tillförs ytvattnet från sex fotbollsplaner. Ett antal prov togs på vattnet från den samlingsbrunn där dagvatten och dräneringsvatten rann bort från det aktuella området till recipienten. Proverna togs i ytan på brunnen. Mängden granulat i vattnen uppskattades utifrån granulatets zinkhalt och zinkhalten i vatten. Partiklarna i vattnet samlades upp på ett filter. Efter att filtret med infångat material lösts upp mättes mängden zink på filtret, därefter beräknades granulatmängden baserat på zinkhalten i det aktuella granulatet. Resultaten från de 44 provtagningarna visar att medelvärdet för halten mikroplast i de provtagna vattnen är låg (0,9 mg/l). En grov uppskattning visar att medelvärdet för mikroplastutsläpp, med större än 5μm partikelstorlek, till vatten från det testade konstgräsplanerna var ca 6 kg/år. Det framgår inte av studien hur planerna är uppbyggda eller om några spridningsförebyggande åtgärder hade satts in vid planerna. Ladda ner rapport
Determining the effectiveness of Risk Management Measures to minimize infill migration from synthetic turf sports fields (Magnusson & Mácsik, 2021)


Utförd av: EcoLoop Rapporten beställdes av European Synthetic Turf Council (ESTC) i syfte att bedöma effektiviteten av riskhanteringsåtgärder för att minimera risken för fyllnadsmigration från idrottsgrenar av syntetiska gräs till närliggande naturmiljö. Rapporten har utarbetats av Tech licentiate Simon Magnusson och Tech Dr Josed Mácsik från EcoLoop. Ladda ner rapport Besök ESTC för fler rapporter på temat
Aggarpsvallen, Bara och Staffansvallen - Granulatspridning och läckage till Sege (Bengtson et al 2017)


Utförd av: Ekologgruppen Omfattning: Sedimentprover Land: Sverige Studien syftade till att utreda påverkan på vattenmiljön och Sege å, från tre konstgräsplaner. Vattenprover har tagit för analys av metaller och organiska ämnen samt analys av spridning av gummigranulat. Analyserna av vattenproven i som togs i anslutning till de tre undersökta konstgräsplanerna visade inte på förhöjda halter av metaller, PAH eller fenoler. Genom ockulär identifiering och utsortering av granulat sedimentprover och vägning uppskattades överslagsmässigt att mängden ackumulerat granulat i nära diken vid plan och dagvattendamm kan uppgå till ett ton medan en annan dagvattendamm innehöll omkring 1 kg granulat. Studien ger inga svar på om spridningen kan ha uppstått till följd av felaktig drift eller hantering av plogad snö. Ladda ner rapport
Sjekk kunstgressbanen (Mellhausen et al, 2017)


Utförd av: Forkningskampanjen Omfattning: Prover från skor Land: Norge Syftet med studien var att undersöka hur gummigranulat på konstgräsplaner beter sig vid användning av konstgräsplanerna. Fokus var hur granulat kan fastna och spridas via spelarnas skor. Studien genomfördes i samarbete med ett stort antal barn och unga i Norge som fick vara med och borsta av skorna efter fotbollsmatcher och träningar. Avborstat granulat samlades ihop och volymen mättes upp. Data samlades in om antalet spelare, typ av sko, väderförhållanden, granulattyp och mängden granulat som följer med skorna. Totalt samlades data från över 12 000 spelare och nästan 600 matcher. Vid alla 592 matcher samlades totalt 43,8 ml granulat / match. I studien genomfördes ett räkneexempel att träningar och matcher innebär uppskattningsvis 73,7 miljoner spelartillfällen där varje spelare kan för med sig 2 ml granulat om skorna inte borstas av. Mängden granulat som då kan spridas uppgår då till 65 ton. Studien visade också att av 772 konstgräsplaner i Norge så var det 17 % som hade en bäck eller myr inom 10 meter från planen , medan motsvarande för planer nära sjöar och hav var 2 %. Den stora andelen planer (omkring 81 % av planerna) låg i skogsområdet, myr, fjäll eller bearbetad mark. Ladda ner rapport
Spridningen av gummigranulat från konstgräsplaner - en undersökning av Aggarpsvallen i Svedala kommun (Svantesson, 2017)


Utförd av: Lunds universitet Omfattning: Sedimentprov, markprov

Ladda ner rapport
Bedömning av omgivningspåverkan från fyllnadsmaterial i konsträsplaner - slutrapport från två års fallstudie (Magnusson, 2017)


Utförd av: Luleå Tekniska Universitet Omfattning: Lysimetrar Land: Sverige Studien syftade till att analysera kvalitén och kvantiteten av vatten som rinner från konstgräsplaner med olika typ av fyllnadsmaterial. Metoden bestod av mätning av oönskade ämnen så som metaller, PAH och mellanflyktiga organiska ämnen i dräneringsvatten samt analys av vattenflöde från konstgräsplanerna med fyllnadsmaterial av SBR respektive EPDM gummi. Lysimetrar installerades vid båda konstgräsplanerna och provtogs för analys av ämnen i vatten under två års tid, stickprov togs på stillastående vatten i brunnar. Vattenflöden uppskattades utifrån uppmätta flöden och teoretiska beräkningar. Ett maximalt värde för spridningen av mikropartiklar från fyllnadsmaterial genom konstgräsmattan och överbyggnaden till dräneringsvatten beräknades teoretiskt. Vattenflödesanalysen visade att endast en mycket liten andel av nederbörden under mätperioden flödade från konstgräsplanerna till grundvatten eller till dräneringsbrunn. Detta ligger i linje med tidigare studier på området. Halter av undersökta ämnen i vatten som dränerade genom konstgräsplanens överbyggnad var under riktvärden för utsläpp till dagvatten, för ämnen där det finns riktvärden. Metallhalterna var lägre än vad som uppskattas återfinnas i dagvatten från parkmiljöer och lågt trafikerade vägar. Analys av detekterade S-VOC ämnen visade inte på några kända oönskade ämnen och vidare analys pekade på att ämnena inte bör utgöra någon betydande risk. Den sammantagna potentiella massan av partiklar från fyllnadsmaterial som i extremfall tagit sig igenom överbyggnaden med dräneringsvatten var liten i förhållande till den mängd som kan tänkas spridas på ytor runt konstgräsplanen. Antalet partiklar analyserades inte. Omgivningspåverkan från utlakade ämnen från fyllnadsmaterialen som följt med dräneringsvatten genom överbyggnaden vid de undersökta konstgräsplanerna bedömdes därför vara liten.

Ladda ner rapport
Mikroplaster från konstgräsplaner och fallskydd i Järfälla (Enviroplanning, 2017)


Utförd av: Enviroplanning 2017 Omfattning: Vattenprover Land: Sverige Syftet med studien var bland annat att göra en kartläggning av Järfälla kommuns verksamheter där mikroplast kan spridas från fallunderlag och konstgräs. Platsbesök och vattenprov av dräneringsvatten i brunn genomfördes vid en konstgräsplan och vid en lekplats. Provtaget vatten analyserades bland annat med avseende på mikroplaster i storlek ner till omkring 10 μm.Analys av mikroplast skedde med en kombination av SEM analys med EDX och FTIR. Provtagning genomfördes vid ett tillfälle. Mikroplaster kunde detekteras i dagvattnet men inte i alla replikat. Källan till mikroplast kan vara både plast, gummi och färg.

Ladda ner rapport
Migration av gummigranulat från konstgräsplaner - En förbisedd miljöfarlig verksamhet (Widström, 2017)


Utförd av: Stockholms Universitet Omfattning: Sedimentprov Land: Sverige Studien syftade till att undersöka migration av mikroplaster från utvalda konstgräsplaner inom Södertälje kommun. För att kunna fastställa spridning av granulat från konstgräsplaner gjordes provtagning vid fyra konstgräsplaner i Södertälje kommun. Ytvattenbrunnar runt konstgräsplanerna mättes upp och volymbestämdes. Därefter mättes djupet av mängden sedimenterat material i brunnarna. För att förenkla beräkningarna antogs att 100 % av det sedimenterade materialet var gummigranulat i de fall inslag av gummigranulat såg ut att vara högt och 0 % i sediment där det inte såg ut att vara högt. Provtagningarna visade att det fanns granulat i alla undersökta ytavvattningsbrunnar. Vid en snabb överblick av beräknad vikt av funnet granulat, visade det sig att det dock är mycket småmängder i relation till de 3 – 5 ton som enligt IVL:s rapport årligen försvinner per 11-mannaplan. Det är oklart i vilken grad som konstgräsplanerna i studien hade infört några spridningsförebyggande åtgärder.

Ladda ner rapport
Verspreiding van infill en indicatieve massabalans (Weier et al, 2017)


Utförd av: Sweco SGS INTRON Omfattning: Prov sed., jord, skor, grundvatten,materialbalans Land: Nederländerna Studien syftade till att uppskatta mängden granulat som kan spridas från konstgräsplaner. Metoden bestod av mätningar i fält och teoretisk materialflödesanalys. Spridningsvägar identifierades och provtagning genomfördes på granulat som fastnat på skor, hamnat vid sidan av planerna, vid utgångar och i vattenfyllda kanaller/ diken. Resultaten visade på att det kan finnas stora volymer granulat i marken runt planerna men det är oklart när och hur spridningen har skett. Materialflödesanalysen visar att det inte var möjligt att beräkna en materialbalans över planerna då det finns svårigheter att mäta ackumulation av granulat i konstgräsmattan (så kallad kompaktering) och att det inte finns ett direkt samband mellan påfyllnad och svinn.

Ladda ner rapport
Är fallskydd och multiplaner en källa till mikroplaster? (Andersen & Hörman, 2017)


Utförd av: Lunds Universitet Omfattning: Sedimentprov Land: Sverige Studien syftade bland annat till att undersöka i vilken omfattning fallskydd och multiplaner utgör en källa till mikroplaster.Metoden bestod av platsbesök vid lekplatser och multiplaner ochstudie av förekomst av lösa granulat, en subjektiv bedömning av mängden lösa granulat på en fyrgradig skala (0 = inga, 1 = lite, 2 = mellan & 3 = mycket), förekomst av dagvattenbrunnar i närheten av ytorna samt eventuell förekomst av lösa granulat vid dagvattenbrunnarna beskrevs. På vissa platser kvantifierades antal lösa granulat för ögat med pincett i provrutor med sidorna 25 x 25 cm. Prover av grus och sediment tvättades i hushållssil och lösa granulat som var synliga för ögat plockades ut. Uppskattnigsvis uppgick mängden ackumulerat granulat på kringytor på skolor och lekplatser till mellan 0,1 gram - 213 gram/ m2. Granulat påträffades synligt vid de flesta dagvattenbrunnar bredvid anläggningarna.Gummigranulat fanns i samtliga prover från sedimentet vid utsläppspunkten i Höje å som tar emot vatten från Fladängsskolans lekyta. I de tre sedimentproverna återfanns motsvarande 693, 216 respektive 130 granulat/ m2. Studien går inte in på hur den befintlgia reningslösningen sandfång och vattenlås skulle kunna anpassas för att minska spridningen av granulat.

Ladda ner rapport
Orsaker till spridning av mikroplaster samt enkvalitativ analys av spridningen till dräneringsochdagvattenbrunnar (Regnell, 2016)


Utförd av: Kungliga Tekniska Högskolan Omfattning: Vattenprover Land: Sverige Studien syftade till att identifiera orsaker till att mikroplaster kan spridas från konstgräsplaner och vilka åtgärder som kan minska spridningen. Platsbesök och ett mindre antal vattenprover av dräneringsvatten genomfördes och olika mätmetoder testades för att uppskatta mängden mikroplast i vattnet, både okulära analyser med stereomikroskop och termiska analyser. I analyserna kunde inte naturligt material separeras från mikroplast och osäkerheterna i termiska analyser som användes var stora. Den totala mängden inorganiskt material som utifrån vattenproverna beräknades kunna spridas från planerna bedömdes uppgå till 340 - 370 kg / år där mikroplast utggorde en okänd andel tillsammans med oorganiskt naturligt material så som sediment, sandkorn och sten. Det bedömdes att spridningen av mikroplast kan ske via bland annat aktivitet på planen, underhåll så som borstning av planen och snöhantering samt vid regn.

Ladda ner rapport
Mikroplasttransport från konstgräsplaner via snöröjning - En kvantitativ studie samt kostnad-nyttoanalys av hanteringsmetoder för granulat (Sund, 2020)


Utförd av: Uppsala universitet Omfattning: Snöprover Land: Sverige Syftet med studien var att undersöka mikroplaststransport från en konstgräsplan i samband med snöröjning. En konstgräsplan med avsedd yta för snölager studerades. Flera provtagningsmetoder testades. Bland annat genom att granulat som ackumulerats på upplagsytan i samband med snöplogning samlades in för vägning. Resultaten från studien visade bland annat att mängden granulat som följer med snön kan variera mellan tillfällen när snöröjning sker. I studien uppmättes att omkring 213 kg granulat ackumulerades på snöupplagsplatsen vid första snöröjningen på säsongen och att motsvarande mängd vid nästkommande snöröjning var omkring 44 kg. Ladda ner rapport
Kartlegging av gummigranulat/mikroplast i jord nær kunstgressbaner: Hoslebanen, Nadderudbanen, og Føykabanen (Coutris et al, 2018)


Utförd av: NIBIO Omfattning: Jordprover Land: Norge Studien syftade till att undersöka spridning av granulat från konstgräsplaner till omgivande mark och med vinterdrift där åtgärder satts in för att minska granulatspridningen så som rutiner för hantering av snö. Totalt 5 jordprover togs runt om ett antal konstgräsplaner, bland annat där snö har hanterats eller där snö från snöslungor kan ha hamnat. Proverna analyserades genom att densitetsseparera ut granulat från jord- och stenmaterial och sedan vägning. Mängden granulat som kan finnas på platserna uppskattades till flera kg granulat per m2. Studien ger inte svar på hur stor del av spridningen som skett innan respektive efter de nya skötselrutinerna hade införts. Ladda ner rapport
Spridningen av gummigranulat från konstgräsplaner En undersökning av Aggarpsvallen i Svedala kommun (Svantesson, 2017)


Utförd av: Lunds Universitet Omfattning: Sedimentprov, markprov Land: Sverige

Ladda ner rapport
Microplastics in freshwater sediments - downstream football turfs (Korbol, 2018)


Utförd av: Norwegian University of Life Sciences (NMBU) Omfattning: Sedimentprov Land: Norge Studien syftade till att undersöka om granulat från konstgräsplaner sprids till närliggande vattendrav och kvantifiera hur stora mängder som finns i vattendragen och hur långt granulaten har spridit sig via vattendragen. Fem konstgräsplaner ingick i studien och valdes ut just för att de ligger nära vattendrag. Platsbesök visade att konstgräsplanerna har snöröjning där snö verkar ha lagrats utanför konstgräsplanerna. Platsbesök visade på stora mängder granulat bredvid planerna, vid ytvattenbrunnar som tidigare inte haft filter och i vissa fall i närliggande skog. Sedimentprover togs både uppströms och nedströms konstgräsplanerna och totalt togs 117 sedimentprov där varje prov representerade 1,4 dl sediment från de översta fem centimetrarna. Densitetsseparation och visuell identifiering i stereomikroskop användes för att separera ut granulat i spannet 0,5-1 mm som sedan räknades och vägdes. Mätningarna tyder på att granulat har ackumulerats i närheten av konstgräsplanerna i vattendrag med också längre nedströms. Det är dock oklart hur mycket andra källor till mikroplast spelar in för mätningarna , så som vägar, ridbanor eller lekplatser Ladda ner rapport

Fältmätningar

Analys av mikroplaster i dagvatten från Råby IP (Regnell, 2019a)


Utförd av: Ecoloop Omfattning: Vattenprover Land: Sverige Studien syftade till att ge en fördjupad bild av spridningen av mikroplaster från Råby IP där granulatfällor finns installerade i dagvaattenbrunnar runt planen samt ett vattenreningsfilter där allt vatten från planen passerar. Metoden består av provtagning och analys av vatten från olika provtagningspunkter med avseende på främst mikroplaster ner till omkring 10 μm storlek. Analys av mikroplast skedde med en kombination av SEM analys med EDX och FTIR. Provtagning skedde vid fyra tillfällen under en period om 5 månader. Genomförda provtagningar och analyser tyder på att spridningen av gummipartiklar från konstgräsplanen inte passerar befintliga reningsmetoder. Den maximala spridningen av mikroplastpartiklar från konstgräsplanen till dagvattennätet från andra källor än fyllnadsmaterialet SBR kvantifierades viktmässigt till mellan 30-97 gram / år. Däremot går det inte helt att utesluta att gummipartiklar sprids från konstgräsplanen till dagvattennätet då antalet provtagningar i projektet varit begränsat och mängden analyserat vatten är förhållandevis liten i jämförelse med det årliga vattenflödet. Ytterligare provtagningar under längre tid rekommenderas därför. Ladda ner rapport Bilaga
Mikroplastspridning från en modernt utformad konstgräsplan med skyddsåtgärder (Regnell, 2019b)


Utförd av: Ecoloop Omfattning: Vattenprover, prover från kläder, skor, maskiner Land: Sverige Studien syftade till att mäta spridningen av mikroplaster från en modernt utformad konstgräsplan. En ny konstgräsplan på Bergaviks IP, Kalmar kommun anlades i stort enligt Svenska fotbollförbundets rekommendationer. Förutom dessa rekommendationer tillämpades ett antal spridningsförebyggande åtgärder för mikroplaster. Regelbundna mätningar av spridning av mikroplaster ner till 10 μm storlek genomfördes för yt- och dräneringsvatten, samt granulat från spelare och underhållsfordon. Mätperioden var 13 månader. Resultaten visade att när spridningsförebyggande åtgärder installerats så var spridningen av mikroplast till vatten ca 0,1 kg per år, varav ca 10 % bedöms vara granulat och 90 % var andra plastkällor. Provtagning i ytvattenbrunnar omkring planen visade att spridningen till vatten hade kunnat varit omkring 15,6 kg/ år om inte granulatfällor installerats i brunnarna. Studien visade också att det går att nästan helt eliminera svinn av granulat via spelarnas skor och via undershållsmaskiner genom användande av skoborstar och tryckluft för maskiner. Ladda ner rapport Bilaga
Spridning av mikroplaster från konstgräsplaner via dagvatten - Optimering av reningsmetoden granulatfälla (Lundström, 2019)


Utförd av: Kungliga Tekniska Högsjkolan (KTH) Omfattning: Vattenprover Land: Sverige Syftet med studien var att optimera granulatfällans filter utifrån vattenflöden och reningseffektivitet. En vattenflödesmodell för konstgräsplaner utvecklades och provtagning och analys av mängden granulat i granulatfällorna genomfördes. I ytvattenbrunnar runt konstgräsplaner installerades granulatfällor med två filterpåsar på varje fälla, den inre med större maskor och den yttre med mindre maskor. Kombinationerna var 200 μm med 100 μm, 200 μm med 50 μm och 100 μm med 50 μm användes. Totalt fångades 10,3 kg mikroplast vid Skytteholms IP och 1,5 kg vid Spånga IP under de 49 dygn granulatfällorna var utplacerade. Av den totala mängden mikroplast viktmässigt i varje granulatfälla fanns minst 99 % i den inre filterpåsen och maximalt 1 % i den yttre filterpåsen, det vill säga i storleksfraktionen mellan den yttre och den inre filterpåsen. Utifrån de teoretiska vattenflödena och fältstudierna rekommenderas att en filterpåse med maskstorlek 200 μm används i granulatfällan. Detta utifrån att den inre filterpåsen fångade minst 99 % av de mikroplaster som nådde granulatfällorna, som var större än 50 μm, och ökad risk för igensättning och tillväxt av biofilm på filterpåsarna med mindre maskor. Vidare studier bör genomföras på granulatfällans vattenflöde över tid och bl.a. studier för mikroplaster mindre än 50 μm. Ladda ner rapport
Förekomst av mikroplast i dagvatten - En jämförande studie av dagvatten från vägtrafik och konstgräs i Uppsala (Trinh, 2019)


Utförd av: Uppsala Universitet Omfattning: Vattenprover Land: Sverige Studien syftade tilll att mäta halten mikroplast som kommer från en hårt trafikerad väg och den som genereras från en konstgräsplan i Uppsala. Provtagning utfördes på dagvatten i dagvattenbrunnar genom att ta stickprov och med en provtagare som möjliggjorde flödesproportionell provtagning. Insamlade prover filtrerades där mikroplast sedan analyserades visuellt i stereomikroskop. Analysen av mikroplast kombinerades även med ett smälttest. I undersökningen av den trafikerade vägen Bolandsgatan var 98 % av alla partiklar svarta. De svarta partiklarna kategoriserades som mikroplast som har uppkommit i samband med slitage av vägtrafik. Vid undersökning av konstgräsplanen Stenhagens IP påträffades ett gräsfragment som kategoriserades som mikroplast från konstgräsplanen. Mikroplastmängden i dagvatten från den trafikerade vägen Bolandsgatan erhölls till 33 kg/år. Från vägtrafiken i Uppsala kommun och Sverige erhölls mängden till 27 000 kg/år respektive 1,5∙106 kg/år. Från konstgräsplanen Stenhagens IP var mängden mikroplast 63 gram /år. En grov uppskattning av utsläppen av mikroplast till vatten från alla konstgräsplaner i Uppsala kommun gav att mängden uppgick till omkring till 0,56 kg/år. Motsvarande uppskattning av spridningen från alla konstgräsplaner i Sverige uppskattades till totalt 48 kg mikroplast/år. Ladda ner rapport
Preliminær undersøkelse av mikroplast og gummigranulat ved kunstgressbaner (Haave, 2018)


Utförd av: NORCE Omfattning: Jordprover, markprover Land: Norge Syftet med studien var att undersöka mikroplastpartiklar och gummigranulat från
ett litet antal prover på relevanta platser i närheten av konstgräsplaner vid en idrottsanläggning. I studien togs prover från den centrala och nedre delen av iplanerna i syfte att bedöma förekomst och spridning av granulat på avstånd från sportanläggningen. Proverna togs inne på anläggningen och upp tilll 100 meter från idrottsanläggningen vid ackumulationszoner så som vägkanter och diken. Granulat i jordprover densitetsseparerades ut och biologiskt nedbrytbart material togs bort med hjälp av nedbrytande vätskor. För att förenkla analysen fokuserades vidare på den fraktion partiklar som var större än 500 mikrometer som sedan analyserades vidare för att separera ut gummigranulat. Analysen visade att med det beräknade medelvärdet på ca. 2.13 ± 3.07 g granulat och mikroplast per kvadratmeter r kvadratmeter yta, och med en total total yta på ca. 4000 m2 mellan stationerna, det betyder att det område vi undersökte längs gångvägar och backar innehåller totalt 8,5 till 20,8 kilo granulat och mikroplast totalt. Vidare studier bör genomföras på andra planer och där det satts in åtgätder för att minska spridning av granulat så som skyddskanter, rutiner för drift och spelarhygien mm. Ladda ner rapport
Mätning av mikroplastutsläpp till vatten från konstgräsplaner (Haraldsson, 2019)


Utförd av: RISE Omfattning: Vattenprover Land: Sverige Syftet med studien var att få en bild av hur mycket mikroplast som tillförs ytvattnet från sex fotbollsplaner. Ett antal prov togs på vattnet från den samlingsbrunn där dagvatten och dräneringsvatten rann bort från det aktuella området till recipienten. Proverna togs i ytan på brunnen. Mängden granulat i vattnen uppskattades utifrån granulatets zinkhalt och zinkhalten i vatten. Partiklarna i vattnet samlades upp på ett filter. Efter att filtret med infångat material lösts upp mättes mängden zink på filtret, därefter beräknades granulatmängden baserat på zinkhalten i det aktuella granulatet. Resultaten från de 44 provtagningarna visar att medelvärdet för halten mikroplast i de provtagna vattnen är låg (0,9 mg/l). En grov uppskattning visar att medelvärdet för mikroplastutsläpp, med större än 5μm partikelstorlek, till vatten från det testade konstgräsplanerna var ca 6 kg/år. Det framgår inte av studien hur planerna är uppbyggda eller om några spridningsförebyggande åtgärder hade satts in vid planerna. Ladda ner rapport
Determining the effectiveness of Risk Management Measures to minimize infill migration from synthetic turf sports fields (Magnusson & Mácsik, 2021)


Utförd av: EcoLoop Rapporten beställdes av European Synthetic Turf Council (ESTC) i syfte att bedöma effektiviteten av riskhanteringsåtgärder för att minimera risken för fyllnadsmigration från idrottsgrenar av syntetiska gräs till närliggande naturmiljö. Rapporten har utarbetats av Tech licentiate Simon Magnusson och Tech Dr Josed Mácsik från EcoLoop. Ladda ner rapport Besök ESTC för fler rapporter på temat
Aggarpsvallen, Bara och Staffansvallen - Granulatspridning och läckage till Sege (Bengtson et al 2017)


Utförd av: Ekologgruppen Omfattning: Sedimentprover Land: Sverige Studien syftade till att utreda påverkan på vattenmiljön och Sege å, från tre konstgräsplaner. Vattenprover har tagit för analys av metaller och organiska ämnen samt analys av spridning av gummigranulat. Analyserna av vattenproven i som togs i anslutning till de tre undersökta konstgräsplanerna visade inte på förhöjda halter av metaller, PAH eller fenoler. Genom ockulär identifiering och utsortering av granulat sedimentprover och vägning uppskattades överslagsmässigt att mängden ackumulerat granulat i nära diken vid plan och dagvattendamm kan uppgå till ett ton medan en annan dagvattendamm innehöll omkring 1 kg granulat. Studien ger inga svar på om spridningen kan ha uppstått till följd av felaktig drift eller hantering av plogad snö. Ladda ner rapport
Sjekk kunstgressbanen (Mellhausen et al, 2017)


Utförd av: Forkningskampanjen Omfattning: Prover från skor Land: Norge Syftet med studien var att undersöka hur gummigranulat på konstgräsplaner beter sig vid användning av konstgräsplanerna. Fokus var hur granulat kan fastna och spridas via spelarnas skor. Studien genomfördes i samarbete med ett stort antal barn och unga i Norge som fick vara med och borsta av skorna efter fotbollsmatcher och träningar. Avborstat granulat samlades ihop och volymen mättes upp. Data samlades in om antalet spelare, typ av sko, väderförhållanden, granulattyp och mängden granulat som följer med skorna. Totalt samlades data från över 12 000 spelare och nästan 600 matcher. Vid alla 592 matcher samlades totalt 43,8 ml granulat / match. I studien genomfördes ett räkneexempel att träningar och matcher innebär uppskattningsvis 73,7 miljoner spelartillfällen där varje spelare kan för med sig 2 ml granulat om skorna inte borstas av. Mängden granulat som då kan spridas uppgår då till 65 ton. Studien visade också att av 772 konstgräsplaner i Norge så var det 17 % som hade en bäck eller myr inom 10 meter från planen , medan motsvarande för planer nära sjöar och hav var 2 %. Den stora andelen planer (omkring 81 % av planerna) låg i skogsområdet, myr, fjäll eller bearbetad mark. Ladda ner rapport
Spridningen av gummigranulat från konstgräsplaner - en undersökning av Aggarpsvallen i Svedala kommun (Svantesson, 2017)


Utförd av: Lunds universitet Omfattning: Sedimentprov, markprov

Ladda ner rapport
Bedömning av omgivningspåverkan från fyllnadsmaterial i konsträsplaner - slutrapport från två års fallstudie (Magnusson, 2017)


Utförd av: Luleå Tekniska Universitet Omfattning: Lysimetrar Land: Sverige Studien syftade till att analysera kvalitén och kvantiteten av vatten som rinner från konstgräsplaner med olika typ av fyllnadsmaterial. Metoden bestod av mätning av oönskade ämnen så som metaller, PAH och mellanflyktiga organiska ämnen i dräneringsvatten samt analys av vattenflöde från konstgräsplanerna med fyllnadsmaterial av SBR respektive EPDM gummi. Lysimetrar installerades vid båda konstgräsplanerna och provtogs för analys av ämnen i vatten under två års tid, stickprov togs på stillastående vatten i brunnar. Vattenflöden uppskattades utifrån uppmätta flöden och teoretiska beräkningar. Ett maximalt värde för spridningen av mikropartiklar från fyllnadsmaterial genom konstgräsmattan och överbyggnaden till dräneringsvatten beräknades teoretiskt. Vattenflödesanalysen visade att endast en mycket liten andel av nederbörden under mätperioden flödade från konstgräsplanerna till grundvatten eller till dräneringsbrunn. Detta ligger i linje med tidigare studier på området. Halter av undersökta ämnen i vatten som dränerade genom konstgräsplanens överbyggnad var under riktvärden för utsläpp till dagvatten, för ämnen där det finns riktvärden. Metallhalterna var lägre än vad som uppskattas återfinnas i dagvatten från parkmiljöer och lågt trafikerade vägar. Analys av detekterade S-VOC ämnen visade inte på några kända oönskade ämnen och vidare analys pekade på att ämnena inte bör utgöra någon betydande risk. Den sammantagna potentiella massan av partiklar från fyllnadsmaterial som i extremfall tagit sig igenom överbyggnaden med dräneringsvatten var liten i förhållande till den mängd som kan tänkas spridas på ytor runt konstgräsplanen. Antalet partiklar analyserades inte. Omgivningspåverkan från utlakade ämnen från fyllnadsmaterialen som följt med dräneringsvatten genom överbyggnaden vid de undersökta konstgräsplanerna bedömdes därför vara liten.

Ladda ner rapport
Mikroplaster från konstgräsplaner och fallskydd i Järfälla (Enviroplanning, 2017)


Utförd av: Enviroplanning 2017 Omfattning: Vattenprover Land: Sverige Syftet med studien var bland annat att göra en kartläggning av Järfälla kommuns verksamheter där mikroplast kan spridas från fallunderlag och konstgräs. Platsbesök och vattenprov av dräneringsvatten i brunn genomfördes vid en konstgräsplan och vid en lekplats. Provtaget vatten analyserades bland annat med avseende på mikroplaster i storlek ner till omkring 10 μm.Analys av mikroplast skedde med en kombination av SEM analys med EDX och FTIR. Provtagning genomfördes vid ett tillfälle. Mikroplaster kunde detekteras i dagvattnet men inte i alla replikat. Källan till mikroplast kan vara både plast, gummi och färg.

Ladda ner rapport
Migration av gummigranulat från konstgräsplaner - En förbisedd miljöfarlig verksamhet (Widström, 2017)


Utförd av: Stockholms Universitet Omfattning: Sedimentprov Land: Sverige Studien syftade till att undersöka migration av mikroplaster från utvalda konstgräsplaner inom Södertälje kommun. För att kunna fastställa spridning av granulat från konstgräsplaner gjordes provtagning vid fyra konstgräsplaner i Södertälje kommun. Ytvattenbrunnar runt konstgräsplanerna mättes upp och volymbestämdes. Därefter mättes djupet av mängden sedimenterat material i brunnarna. För att förenkla beräkningarna antogs att 100 % av det sedimenterade materialet var gummigranulat i de fall inslag av gummigranulat såg ut att vara högt och 0 % i sediment där det inte såg ut att vara högt. Provtagningarna visade att det fanns granulat i alla undersökta ytavvattningsbrunnar. Vid en snabb överblick av beräknad vikt av funnet granulat, visade det sig att det dock är mycket småmängder i relation till de 3 – 5 ton som enligt IVL:s rapport årligen försvinner per 11-mannaplan. Det är oklart i vilken grad som konstgräsplanerna i studien hade infört några spridningsförebyggande åtgärder.

Ladda ner rapport
Verspreiding van infill en indicatieve massabalans (Weier et al, 2017)


Utförd av: Sweco SGS INTRON Omfattning: Prov sed., jord, skor, grundvatten,materialbalans Land: Nederländerna Studien syftade till att uppskatta mängden granulat som kan spridas från konstgräsplaner. Metoden bestod av mätningar i fält och teoretisk materialflödesanalys. Spridningsvägar identifierades och provtagning genomfördes på granulat som fastnat på skor, hamnat vid sidan av planerna, vid utgångar och i vattenfyllda kanaller/ diken. Resultaten visade på att det kan finnas stora volymer granulat i marken runt planerna men det är oklart när och hur spridningen har skett. Materialflödesanalysen visar att det inte var möjligt att beräkna en materialbalans över planerna då det finns svårigheter att mäta ackumulation av granulat i konstgräsmattan (så kallad kompaktering) och att det inte finns ett direkt samband mellan påfyllnad och svinn.

Ladda ner rapport
Är fallskydd och multiplaner en källa till mikroplaster? (Andersen & Hörman, 2017)


Utförd av: Lunds Universitet Omfattning: Sedimentprov Land: Sverige Studien syftade bland annat till att undersöka i vilken omfattning fallskydd och multiplaner utgör en källa till mikroplaster.Metoden bestod av platsbesök vid lekplatser och multiplaner ochstudie av förekomst av lösa granulat, en subjektiv bedömning av mängden lösa granulat på en fyrgradig skala (0 = inga, 1 = lite, 2 = mellan & 3 = mycket), förekomst av dagvattenbrunnar i närheten av ytorna samt eventuell förekomst av lösa granulat vid dagvattenbrunnarna beskrevs. På vissa platser kvantifierades antal lösa granulat för ögat med pincett i provrutor med sidorna 25 x 25 cm. Prover av grus och sediment tvättades i hushållssil och lösa granulat som var synliga för ögat plockades ut. Uppskattnigsvis uppgick mängden ackumulerat granulat på kringytor på skolor och lekplatser till mellan 0,1 gram - 213 gram/ m2. Granulat påträffades synligt vid de flesta dagvattenbrunnar bredvid anläggningarna.Gummigranulat fanns i samtliga prover från sedimentet vid utsläppspunkten i Höje å som tar emot vatten från Fladängsskolans lekyta. I de tre sedimentproverna återfanns motsvarande 693, 216 respektive 130 granulat/ m2. Studien går inte in på hur den befintlgia reningslösningen sandfång och vattenlås skulle kunna anpassas för att minska spridningen av granulat.

Ladda ner rapport
Orsaker till spridning av mikroplaster samt enkvalitativ analys av spridningen till dräneringsochdagvattenbrunnar (Regnell, 2016)


Utförd av: Kungliga Tekniska Högskolan Omfattning: Vattenprover Land: Sverige Studien syftade till att identifiera orsaker till att mikroplaster kan spridas från konstgräsplaner och vilka åtgärder som kan minska spridningen. Platsbesök och ett mindre antal vattenprover av dräneringsvatten genomfördes och olika mätmetoder testades för att uppskatta mängden mikroplast i vattnet, både okulära analyser med stereomikroskop och termiska analyser. I analyserna kunde inte naturligt material separeras från mikroplast och osäkerheterna i termiska analyser som användes var stora. Den totala mängden inorganiskt material som utifrån vattenproverna beräknades kunna spridas från planerna bedömdes uppgå till 340 - 370 kg / år där mikroplast utggorde en okänd andel tillsammans med oorganiskt naturligt material så som sediment, sandkorn och sten. Det bedömdes att spridningen av mikroplast kan ske via bland annat aktivitet på planen, underhåll så som borstning av planen och snöhantering samt vid regn.

Ladda ner rapport
Mikroplasttransport från konstgräsplaner via snöröjning - En kvantitativ studie samt kostnad-nyttoanalys av hanteringsmetoder för granulat (Sund, 2020)


Utförd av: Uppsala universitet Omfattning: Snöprover Land: Sverige Syftet med studien var att undersöka mikroplaststransport från en konstgräsplan i samband med snöröjning. En konstgräsplan med avsedd yta för snölager studerades. Flera provtagningsmetoder testades. Bland annat genom att granulat som ackumulerats på upplagsytan i samband med snöplogning samlades in för vägning. Resultaten från studien visade bland annat att mängden granulat som följer med snön kan variera mellan tillfällen när snöröjning sker. I studien uppmättes att omkring 213 kg granulat ackumulerades på snöupplagsplatsen vid första snöröjningen på säsongen och att motsvarande mängd vid nästkommande snöröjning var omkring 44 kg. Ladda ner rapport
Kartlegging av gummigranulat/mikroplast i jord nær kunstgressbaner: Hoslebanen, Nadderudbanen, og Føykabanen (Coutris et al, 2018)


Utförd av: NIBIO Omfattning: Jordprover Land: Norge Studien syftade till att undersöka spridning av granulat från konstgräsplaner till omgivande mark och med vinterdrift där åtgärder satts in för att minska granulatspridningen så som rutiner för hantering av snö. Totalt 5 jordprover togs runt om ett antal konstgräsplaner, bland annat där snö har hanterats eller där snö från snöslungor kan ha hamnat. Proverna analyserades genom att densitetsseparera ut granulat från jord- och stenmaterial och sedan vägning. Mängden granulat som kan finnas på platserna uppskattades till flera kg granulat per m2. Studien ger inte svar på hur stor del av spridningen som skett innan respektive efter de nya skötselrutinerna hade införts. Ladda ner rapport
Spridningen av gummigranulat från konstgräsplaner En undersökning av Aggarpsvallen i Svedala kommun (Svantesson, 2017)


Utförd av: Lunds Universitet Omfattning: Sedimentprov, markprov Land: Sverige

Ladda ner rapport
Microplastics in freshwater sediments - downstream football turfs (Korbol, 2018)


Utförd av: Norwegian University of Life Sciences (NMBU) Omfattning: Sedimentprov Land: Norge Studien syftade till att undersöka om granulat från konstgräsplaner sprids till närliggande vattendrav och kvantifiera hur stora mängder som finns i vattendragen och hur långt granulaten har spridit sig via vattendragen. Fem konstgräsplaner ingick i studien och valdes ut just för att de ligger nära vattendrag. Platsbesök visade att konstgräsplanerna har snöröjning där snö verkar ha lagrats utanför konstgräsplanerna. Platsbesök visade på stora mängder granulat bredvid planerna, vid ytvattenbrunnar som tidigare inte haft filter och i vissa fall i närliggande skog. Sedimentprover togs både uppströms och nedströms konstgräsplanerna och totalt togs 117 sedimentprov där varje prov representerade 1,4 dl sediment från de översta fem centimetrarna. Densitetsseparation och visuell identifiering i stereomikroskop användes för att separera ut granulat i spannet 0,5-1 mm som sedan räknades och vägdes. Mätningarna tyder på att granulat har ackumulerats i närheten av konstgräsplanerna i vattendrag med också längre nedströms. Det är dock oklart hur mycket andra källor till mikroplast spelar in för mätningarna , så som vägar, ridbanor eller lekplatser Ladda ner rapport

Teoretiska flödesstudier om påfyllnad

Analys av mikroplaster i dagvatten från Råby IP (Regnell, 2019a)


Utförd av: Ecoloop Omfattning: Vattenprover Land: Sverige Studien syftade till att ge en fördjupad bild av spridningen av mikroplaster från Råby IP där granulatfällor finns installerade i dagvaattenbrunnar runt planen samt ett vattenreningsfilter där allt vatten från planen passerar. Metoden består av provtagning och analys av vatten från olika provtagningspunkter med avseende på främst mikroplaster ner till omkring 10 μm storlek. Analys av mikroplast skedde med en kombination av SEM analys med EDX och FTIR. Provtagning skedde vid fyra tillfällen under en period om 5 månader. Genomförda provtagningar och analyser tyder på att spridningen av gummipartiklar från konstgräsplanen inte passerar befintliga reningsmetoder. Den maximala spridningen av mikroplastpartiklar från konstgräsplanen till dagvattennätet från andra källor än fyllnadsmaterialet SBR kvantifierades viktmässigt till mellan 30-97 gram / år. Däremot går det inte helt att utesluta att gummipartiklar sprids från konstgräsplanen till dagvattennätet då antalet provtagningar i projektet varit begränsat och mängden analyserat vatten är förhållandevis liten i jämförelse med det årliga vattenflödet. Ytterligare provtagningar under längre tid rekommenderas därför. Ladda ner rapport Bilaga
Mikroplastspridning från en modernt utformad konstgräsplan med skyddsåtgärder (Regnell, 2019b)


Utförd av: Ecoloop Omfattning: Vattenprover, prover från kläder, skor, maskiner Land: Sverige Studien syftade till att mäta spridningen av mikroplaster från en modernt utformad konstgräsplan. En ny konstgräsplan på Bergaviks IP, Kalmar kommun anlades i stort enligt Svenska fotbollförbundets rekommendationer. Förutom dessa rekommendationer tillämpades ett antal spridningsförebyggande åtgärder för mikroplaster. Regelbundna mätningar av spridning av mikroplaster ner till 10 μm storlek genomfördes för yt- och dräneringsvatten, samt granulat från spelare och underhållsfordon. Mätperioden var 13 månader. Resultaten visade att när spridningsförebyggande åtgärder installerats så var spridningen av mikroplast till vatten ca 0,1 kg per år, varav ca 10 % bedöms vara granulat och 90 % var andra plastkällor. Provtagning i ytvattenbrunnar omkring planen visade att spridningen till vatten hade kunnat varit omkring 15,6 kg/ år om inte granulatfällor installerats i brunnarna. Studien visade också att det går att nästan helt eliminera svinn av granulat via spelarnas skor och via undershållsmaskiner genom användande av skoborstar och tryckluft för maskiner. Ladda ner rapport Bilaga
Spridning av mikroplaster från konstgräsplaner via dagvatten - Optimering av reningsmetoden granulatfälla (Lundström, 2019)


Utförd av: Kungliga Tekniska Högsjkolan (KTH) Omfattning: Vattenprover Land: Sverige Syftet med studien var att optimera granulatfällans filter utifrån vattenflöden och reningseffektivitet. En vattenflödesmodell för konstgräsplaner utvecklades och provtagning och analys av mängden granulat i granulatfällorna genomfördes. I ytvattenbrunnar runt konstgräsplaner installerades granulatfällor med två filterpåsar på varje fälla, den inre med större maskor och den yttre med mindre maskor. Kombinationerna var 200 μm med 100 μm, 200 μm med 50 μm och 100 μm med 50 μm användes. Totalt fångades 10,3 kg mikroplast vid Skytteholms IP och 1,5 kg vid Spånga IP under de 49 dygn granulatfällorna var utplacerade. Av den totala mängden mikroplast viktmässigt i varje granulatfälla fanns minst 99 % i den inre filterpåsen och maximalt 1 % i den yttre filterpåsen, det vill säga i storleksfraktionen mellan den yttre och den inre filterpåsen. Utifrån de teoretiska vattenflödena och fältstudierna rekommenderas att en filterpåse med maskstorlek 200 μm används i granulatfällan. Detta utifrån att den inre filterpåsen fångade minst 99 % av de mikroplaster som nådde granulatfällorna, som var större än 50 μm, och ökad risk för igensättning och tillväxt av biofilm på filterpåsarna med mindre maskor. Vidare studier bör genomföras på granulatfällans vattenflöde över tid och bl.a. studier för mikroplaster mindre än 50 μm. Ladda ner rapport
Förekomst av mikroplast i dagvatten - En jämförande studie av dagvatten från vägtrafik och konstgräs i Uppsala (Trinh, 2019)


Utförd av: Uppsala Universitet Omfattning: Vattenprover Land: Sverige Studien syftade tilll att mäta halten mikroplast som kommer från en hårt trafikerad väg och den som genereras från en konstgräsplan i Uppsala. Provtagning utfördes på dagvatten i dagvattenbrunnar genom att ta stickprov och med en provtagare som möjliggjorde flödesproportionell provtagning. Insamlade prover filtrerades där mikroplast sedan analyserades visuellt i stereomikroskop. Analysen av mikroplast kombinerades även med ett smälttest. I undersökningen av den trafikerade vägen Bolandsgatan var 98 % av alla partiklar svarta. De svarta partiklarna kategoriserades som mikroplast som har uppkommit i samband med slitage av vägtrafik. Vid undersökning av konstgräsplanen Stenhagens IP påträffades ett gräsfragment som kategoriserades som mikroplast från konstgräsplanen. Mikroplastmängden i dagvatten från den trafikerade vägen Bolandsgatan erhölls till 33 kg/år. Från vägtrafiken i Uppsala kommun och Sverige erhölls mängden till 27 000 kg/år respektive 1,5∙106 kg/år. Från konstgräsplanen Stenhagens IP var mängden mikroplast 63 gram /år. En grov uppskattning av utsläppen av mikroplast till vatten från alla konstgräsplaner i Uppsala kommun gav att mängden uppgick till omkring till 0,56 kg/år. Motsvarande uppskattning av spridningen från alla konstgräsplaner i Sverige uppskattades till totalt 48 kg mikroplast/år. Ladda ner rapport
Preliminær undersøkelse av mikroplast og gummigranulat ved kunstgressbaner (Haave, 2018)


Utförd av: NORCE Omfattning: Jordprover, markprover Land: Norge Syftet med studien var att undersöka mikroplastpartiklar och gummigranulat från
ett litet antal prover på relevanta platser i närheten av konstgräsplaner vid en idrottsanläggning. I studien togs prover från den centrala och nedre delen av iplanerna i syfte att bedöma förekomst och spridning av granulat på avstånd från sportanläggningen. Proverna togs inne på anläggningen och upp tilll 100 meter från idrottsanläggningen vid ackumulationszoner så som vägkanter och diken. Granulat i jordprover densitetsseparerades ut och biologiskt nedbrytbart material togs bort med hjälp av nedbrytande vätskor. För att förenkla analysen fokuserades vidare på den fraktion partiklar som var större än 500 mikrometer som sedan analyserades vidare för att separera ut gummigranulat. Analysen visade att med det beräknade medelvärdet på ca. 2.13 ± 3.07 g granulat och mikroplast per kvadratmeter r kvadratmeter yta, och med en total total yta på ca. 4000 m2 mellan stationerna, det betyder att det område vi undersökte längs gångvägar och backar innehåller totalt 8,5 till 20,8 kilo granulat och mikroplast totalt. Vidare studier bör genomföras på andra planer och där det satts in åtgätder för att minska spridning av granulat så som skyddskanter, rutiner för drift och spelarhygien mm. Ladda ner rapport
Mätning av mikroplastutsläpp till vatten från konstgräsplaner (Haraldsson, 2019)


Utförd av: RISE Omfattning: Vattenprover Land: Sverige Syftet med studien var att få en bild av hur mycket mikroplast som tillförs ytvattnet från sex fotbollsplaner. Ett antal prov togs på vattnet från den samlingsbrunn där dagvatten och dräneringsvatten rann bort från det aktuella området till recipienten. Proverna togs i ytan på brunnen. Mängden granulat i vattnen uppskattades utifrån granulatets zinkhalt och zinkhalten i vatten. Partiklarna i vattnet samlades upp på ett filter. Efter att filtret med infångat material lösts upp mättes mängden zink på filtret, därefter beräknades granulatmängden baserat på zinkhalten i det aktuella granulatet. Resultaten från de 44 provtagningarna visar att medelvärdet för halten mikroplast i de provtagna vattnen är låg (0,9 mg/l). En grov uppskattning visar att medelvärdet för mikroplastutsläpp, med större än 5μm partikelstorlek, till vatten från det testade konstgräsplanerna var ca 6 kg/år. Det framgår inte av studien hur planerna är uppbyggda eller om några spridningsförebyggande åtgärder hade satts in vid planerna. Ladda ner rapport
Determining the effectiveness of Risk Management Measures to minimize infill migration from synthetic turf sports fields (Magnusson & Mácsik, 2021)


Utförd av: EcoLoop Rapporten beställdes av European Synthetic Turf Council (ESTC) i syfte att bedöma effektiviteten av riskhanteringsåtgärder för att minimera risken för fyllnadsmigration från idrottsgrenar av syntetiska gräs till närliggande naturmiljö. Rapporten har utarbetats av Tech licentiate Simon Magnusson och Tech Dr Josed Mácsik från EcoLoop. Ladda ner rapport Besök ESTC för fler rapporter på temat
Aggarpsvallen, Bara och Staffansvallen - Granulatspridning och läckage till Sege (Bengtson et al 2017)


Utförd av: Ekologgruppen Omfattning: Sedimentprover Land: Sverige Studien syftade till att utreda påverkan på vattenmiljön och Sege å, från tre konstgräsplaner. Vattenprover har tagit för analys av metaller och organiska ämnen samt analys av spridning av gummigranulat. Analyserna av vattenproven i som togs i anslutning till de tre undersökta konstgräsplanerna visade inte på förhöjda halter av metaller, PAH eller fenoler. Genom ockulär identifiering och utsortering av granulat sedimentprover och vägning uppskattades överslagsmässigt att mängden ackumulerat granulat i nära diken vid plan och dagvattendamm kan uppgå till ett ton medan en annan dagvattendamm innehöll omkring 1 kg granulat. Studien ger inga svar på om spridningen kan ha uppstått till följd av felaktig drift eller hantering av plogad snö. Ladda ner rapport
Sjekk kunstgressbanen (Mellhausen et al, 2017)


Utförd av: Forkningskampanjen Omfattning: Prover från skor Land: Norge Syftet med studien var att undersöka hur gummigranulat på konstgräsplaner beter sig vid användning av konstgräsplanerna. Fokus var hur granulat kan fastna och spridas via spelarnas skor. Studien genomfördes i samarbete med ett stort antal barn och unga i Norge som fick vara med och borsta av skorna efter fotbollsmatcher och träningar. Avborstat granulat samlades ihop och volymen mättes upp. Data samlades in om antalet spelare, typ av sko, väderförhållanden, granulattyp och mängden granulat som följer med skorna. Totalt samlades data från över 12 000 spelare och nästan 600 matcher. Vid alla 592 matcher samlades totalt 43,8 ml granulat / match. I studien genomfördes ett räkneexempel att träningar och matcher innebär uppskattningsvis 73,7 miljoner spelartillfällen där varje spelare kan för med sig 2 ml granulat om skorna inte borstas av. Mängden granulat som då kan spridas uppgår då till 65 ton. Studien visade också att av 772 konstgräsplaner i Norge så var det 17 % som hade en bäck eller myr inom 10 meter från planen , medan motsvarande för planer nära sjöar och hav var 2 %. Den stora andelen planer (omkring 81 % av planerna) låg i skogsområdet, myr, fjäll eller bearbetad mark. Ladda ner rapport
Spridningen av gummigranulat från konstgräsplaner - en undersökning av Aggarpsvallen i Svedala kommun (Svantesson, 2017)


Utförd av: Lunds universitet Omfattning: Sedimentprov, markprov

Ladda ner rapport
Bedömning av omgivningspåverkan från fyllnadsmaterial i konsträsplaner - slutrapport från två års fallstudie (Magnusson, 2017)


Utförd av: Luleå Tekniska Universitet Omfattning: Lysimetrar Land: Sverige Studien syftade till att analysera kvalitén och kvantiteten av vatten som rinner från konstgräsplaner med olika typ av fyllnadsmaterial. Metoden bestod av mätning av oönskade ämnen så som metaller, PAH och mellanflyktiga organiska ämnen i dräneringsvatten samt analys av vattenflöde från konstgräsplanerna med fyllnadsmaterial av SBR respektive EPDM gummi. Lysimetrar installerades vid båda konstgräsplanerna och provtogs för analys av ämnen i vatten under två års tid, stickprov togs på stillastående vatten i brunnar. Vattenflöden uppskattades utifrån uppmätta flöden och teoretiska beräkningar. Ett maximalt värde för spridningen av mikropartiklar från fyllnadsmaterial genom konstgräsmattan och överbyggnaden till dräneringsvatten beräknades teoretiskt. Vattenflödesanalysen visade att endast en mycket liten andel av nederbörden under mätperioden flödade från konstgräsplanerna till grundvatten eller till dräneringsbrunn. Detta ligger i linje med tidigare studier på området. Halter av undersökta ämnen i vatten som dränerade genom konstgräsplanens överbyggnad var under riktvärden för utsläpp till dagvatten, för ämnen där det finns riktvärden. Metallhalterna var lägre än vad som uppskattas återfinnas i dagvatten från parkmiljöer och lågt trafikerade vägar. Analys av detekterade S-VOC ämnen visade inte på några kända oönskade ämnen och vidare analys pekade på att ämnena inte bör utgöra någon betydande risk. Den sammantagna potentiella massan av partiklar från fyllnadsmaterial som i extremfall tagit sig igenom överbyggnaden med dräneringsvatten var liten i förhållande till den mängd som kan tänkas spridas på ytor runt konstgräsplanen. Antalet partiklar analyserades inte. Omgivningspåverkan från utlakade ämnen från fyllnadsmaterialen som följt med dräneringsvatten genom överbyggnaden vid de undersökta konstgräsplanerna bedömdes därför vara liten.

Ladda ner rapport
Mikroplaster från konstgräsplaner och fallskydd i Järfälla (Enviroplanning, 2017)


Utförd av: Enviroplanning 2017 Omfattning: Vattenprover Land: Sverige Syftet med studien var bland annat att göra en kartläggning av Järfälla kommuns verksamheter där mikroplast kan spridas från fallunderlag och konstgräs. Platsbesök och vattenprov av dräneringsvatten i brunn genomfördes vid en konstgräsplan och vid en lekplats. Provtaget vatten analyserades bland annat med avseende på mikroplaster i storlek ner till omkring 10 μm.Analys av mikroplast skedde med en kombination av SEM analys med EDX och FTIR. Provtagning genomfördes vid ett tillfälle. Mikroplaster kunde detekteras i dagvattnet men inte i alla replikat. Källan till mikroplast kan vara både plast, gummi och färg.

Ladda ner rapport
Migration av gummigranulat från konstgräsplaner - En förbisedd miljöfarlig verksamhet (Widström, 2017)


Utförd av: Stockholms Universitet Omfattning: Sedimentprov Land: Sverige Studien syftade till att undersöka migration av mikroplaster från utvalda konstgräsplaner inom Södertälje kommun. För att kunna fastställa spridning av granulat från konstgräsplaner gjordes provtagning vid fyra konstgräsplaner i Södertälje kommun. Ytvattenbrunnar runt konstgräsplanerna mättes upp och volymbestämdes. Därefter mättes djupet av mängden sedimenterat material i brunnarna. För att förenkla beräkningarna antogs att 100 % av det sedimenterade materialet var gummigranulat i de fall inslag av gummigranulat såg ut att vara högt och 0 % i sediment där det inte såg ut att vara högt. Provtagningarna visade att det fanns granulat i alla undersökta ytavvattningsbrunnar. Vid en snabb överblick av beräknad vikt av funnet granulat, visade det sig att det dock är mycket småmängder i relation till de 3 – 5 ton som enligt IVL:s rapport årligen försvinner per 11-mannaplan. Det är oklart i vilken grad som konstgräsplanerna i studien hade infört några spridningsförebyggande åtgärder.

Ladda ner rapport
Verspreiding van infill en indicatieve massabalans (Weier et al, 2017)


Utförd av: Sweco SGS INTRON Omfattning: Prov sed., jord, skor, grundvatten,materialbalans Land: Nederländerna Studien syftade till att uppskatta mängden granulat som kan spridas från konstgräsplaner. Metoden bestod av mätningar i fält och teoretisk materialflödesanalys. Spridningsvägar identifierades och provtagning genomfördes på granulat som fastnat på skor, hamnat vid sidan av planerna, vid utgångar och i vattenfyllda kanaller/ diken. Resultaten visade på att det kan finnas stora volymer granulat i marken runt planerna men det är oklart när och hur spridningen har skett. Materialflödesanalysen visar att det inte var möjligt att beräkna en materialbalans över planerna då det finns svårigheter att mäta ackumulation av granulat i konstgräsmattan (så kallad kompaktering) och att det inte finns ett direkt samband mellan påfyllnad och svinn.

Ladda ner rapport
Är fallskydd och multiplaner en källa till mikroplaster? (Andersen & Hörman, 2017)


Utförd av: Lunds Universitet Omfattning: Sedimentprov Land: Sverige Studien syftade bland annat till att undersöka i vilken omfattning fallskydd och multiplaner utgör en källa till mikroplaster.Metoden bestod av platsbesök vid lekplatser och multiplaner ochstudie av förekomst av lösa granulat, en subjektiv bedömning av mängden lösa granulat på en fyrgradig skala (0 = inga, 1 = lite, 2 = mellan & 3 = mycket), förekomst av dagvattenbrunnar i närheten av ytorna samt eventuell förekomst av lösa granulat vid dagvattenbrunnarna beskrevs. På vissa platser kvantifierades antal lösa granulat för ögat med pincett i provrutor med sidorna 25 x 25 cm. Prover av grus och sediment tvättades i hushållssil och lösa granulat som var synliga för ögat plockades ut. Uppskattnigsvis uppgick mängden ackumulerat granulat på kringytor på skolor och lekplatser till mellan 0,1 gram - 213 gram/ m2. Granulat påträffades synligt vid de flesta dagvattenbrunnar bredvid anläggningarna.Gummigranulat fanns i samtliga prover från sedimentet vid utsläppspunkten i Höje å som tar emot vatten från Fladängsskolans lekyta. I de tre sedimentproverna återfanns motsvarande 693, 216 respektive 130 granulat/ m2. Studien går inte in på hur den befintlgia reningslösningen sandfång och vattenlås skulle kunna anpassas för att minska spridningen av granulat.

Ladda ner rapport
Orsaker till spridning av mikroplaster samt enkvalitativ analys av spridningen till dräneringsochdagvattenbrunnar (Regnell, 2016)


Utförd av: Kungliga Tekniska Högskolan Omfattning: Vattenprover Land: Sverige Studien syftade till att identifiera orsaker till att mikroplaster kan spridas från konstgräsplaner och vilka åtgärder som kan minska spridningen. Platsbesök och ett mindre antal vattenprover av dräneringsvatten genomfördes och olika mätmetoder testades för att uppskatta mängden mikroplast i vattnet, både okulära analyser med stereomikroskop och termiska analyser. I analyserna kunde inte naturligt material separeras från mikroplast och osäkerheterna i termiska analyser som användes var stora. Den totala mängden inorganiskt material som utifrån vattenproverna beräknades kunna spridas från planerna bedömdes uppgå till 340 - 370 kg / år där mikroplast utggorde en okänd andel tillsammans med oorganiskt naturligt material så som sediment, sandkorn och sten. Det bedömdes att spridningen av mikroplast kan ske via bland annat aktivitet på planen, underhåll så som borstning av planen och snöhantering samt vid regn.

Ladda ner rapport
Mikroplasttransport från konstgräsplaner via snöröjning - En kvantitativ studie samt kostnad-nyttoanalys av hanteringsmetoder för granulat (Sund, 2020)


Utförd av: Uppsala universitet Omfattning: Snöprover Land: Sverige Syftet med studien var att undersöka mikroplaststransport från en konstgräsplan i samband med snöröjning. En konstgräsplan med avsedd yta för snölager studerades. Flera provtagningsmetoder testades. Bland annat genom att granulat som ackumulerats på upplagsytan i samband med snöplogning samlades in för vägning. Resultaten från studien visade bland annat att mängden granulat som följer med snön kan variera mellan tillfällen när snöröjning sker. I studien uppmättes att omkring 213 kg granulat ackumulerades på snöupplagsplatsen vid första snöröjningen på säsongen och att motsvarande mängd vid nästkommande snöröjning var omkring 44 kg. Ladda ner rapport
Kartlegging av gummigranulat/mikroplast i jord nær kunstgressbaner: Hoslebanen, Nadderudbanen, og Føykabanen (Coutris et al, 2018)


Utförd av: NIBIO Omfattning: Jordprover Land: Norge Studien syftade till att undersöka spridning av granulat från konstgräsplaner till omgivande mark och med vinterdrift där åtgärder satts in för att minska granulatspridningen så som rutiner för hantering av snö. Totalt 5 jordprover togs runt om ett antal konstgräsplaner, bland annat där snö har hanterats eller där snö från snöslungor kan ha hamnat. Proverna analyserades genom att densitetsseparera ut granulat från jord- och stenmaterial och sedan vägning. Mängden granulat som kan finnas på platserna uppskattades till flera kg granulat per m2. Studien ger inte svar på hur stor del av spridningen som skett innan respektive efter de nya skötselrutinerna hade införts. Ladda ner rapport
Spridningen av gummigranulat från konstgräsplaner En undersökning av Aggarpsvallen i Svedala kommun (Svantesson, 2017)


Utförd av: Lunds Universitet Omfattning: Sedimentprov, markprov Land: Sverige

Ladda ner rapport
Microplastics in freshwater sediments - downstream football turfs (Korbol, 2018)


Utförd av: Norwegian University of Life Sciences (NMBU) Omfattning: Sedimentprov Land: Norge Studien syftade till att undersöka om granulat från konstgräsplaner sprids till närliggande vattendrav och kvantifiera hur stora mängder som finns i vattendragen och hur långt granulaten har spridit sig via vattendragen. Fem konstgräsplaner ingick i studien och valdes ut just för att de ligger nära vattendrag. Platsbesök visade att konstgräsplanerna har snöröjning där snö verkar ha lagrats utanför konstgräsplanerna. Platsbesök visade på stora mängder granulat bredvid planerna, vid ytvattenbrunnar som tidigare inte haft filter och i vissa fall i närliggande skog. Sedimentprover togs både uppströms och nedströms konstgräsplanerna och totalt togs 117 sedimentprov där varje prov representerade 1,4 dl sediment från de översta fem centimetrarna. Densitetsseparation och visuell identifiering i stereomikroskop användes för att separera ut granulat i spannet 0,5-1 mm som sedan räknades och vägdes. Mätningarna tyder på att granulat har ackumulerats i närheten av konstgräsplanerna i vattendrag med också längre nedströms. Det är dock oklart hur mycket andra källor till mikroplast spelar in för mätningarna , så som vägar, ridbanor eller lekplatser Ladda ner rapport

Materialbalanser/flödesanalyser

Sammanställning av kunskap och åtgärdsförslag för att minska spridning av mikroplast från konstgräsplaner (Krång et al, 2019)


Land: Sverige IVL Denna rapport syftar till att öka kunskapen om olika slags artificiella utomhusanläggningar som källor till utsläpp av mikroplast, samt att ta fram åtgärdsförslag för att minska spridningen av mikroplast från de olika anläggningstyperna till vattenmiljön. Provtagningar av sediment genomfördes vid sammanlagt tio lokaler, sex lekplatser och fyra idrottsanläggningar i två brunnar för dagvatten per lokal och i 3 delprov om 500 ml.Metoder för densitetsseparion och nedbrytning av biologiskt material användes för att sortera ut mikroplast som sedan torkades och vägde samt stereomikroskop för att visuellt sortera ut mikroplast och gummigranulat i storleken 20- 300 mikrometer. Utifrån vikten av gummigranulat i brunnssedimenten skattades mängden gummigranulat i brunnarna. Spannet var mycket stort. Vid lekplatserna mellan 2 - 847 gram granulat/ brunn. Motsvarande mängd för idrottsplatserna var mellan 0,7 - 894 gram granulat / brunn.I studien tas en massflödesmodell för mikroplastspridning från konstgräsplaner fram. Påfyllnadsbehovet antas vara 0,5 - 1 ton per plan och kompaktering (ackumulation i planen) antas uppgå till 0,2 - 1 ton /år. Spridning till vatten bedöms vara osäker med en uppskattning görs att det är minst 3, 6 kg som når brunnarna runt en plan och detta baseras på data från tidigare studie av sediment i brunnar genomförd av Widström 2017.. Detta bedöms dock vara en underskattning. Ladda ner rapport
Byte av konstgräs i Sollentuna - Systemanalys av olika åtgärdsalternativ (Magnusson & Regnell, 2018)


Land: Sverige Ladda ner rapport
Däckmaterial i konstgräsplaner (Wallberg et al, 2016)


Land: Sverige SWECO Ladda ner rapport
Mass balance of rubber granulate lost from artificial turf fields, focusingon discharge to the aquatic environment (Lokkegaard et al, 2019)


Teknologisk Institut Land: Danmark Syftet med studien var att genomföra en litteraturstudie om spridning av gummigranulat från konstgräsplaner til miljön.En massbalans för granulat på konstgräsplaner utvecklades utifrån kunskap om spridnignsvägar i tidigare studier. Data samlades för granulatspridning via respektive spridningsväg. Resultaten indikerade stora osäkerheter om granulatflöden på grund av brist på data. Studien baserades på tidigare studier där det inte genomförts så mycket riktiga mätningar utan mestadels uppskattningar och antaganden om granulatspridning. Ladda ner rapport
Material flow analysis for Norway’s artificial turfs (Bö et al, 2020)


Land: Norge Utförd av: Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Ladda ner rapport
Determining the effectiveness of risk management measures to minimize infill migration from synthetic turf sport pitches (Magnusson & Macsik, 2020)


Land: Sverige Syftet med studien var att presentera ett sätt att monitorera och övervaka att effektiviteten av spridningsförebyggande åtgärder för granulat på konstgräsplaner. En litteraturstudie genomfördes för att beskriva granulatens egenskaper och för att hämta data från fältmätningar över granulattransport till följd av olika aktiviteter så som spelare, drift och installation och byte av matta.Studien visade att trots platsspecifika förutsättningar för konstgräsplaner i EU så kan en stor del av den mängd granulat som flyttar på sig på grund av de olika aktiviteterna på planern kontrolleras upp till 97 %. I studien utvecklades en riskhanteringsplan som baseras på de åtgärder för granulatspridning som tagits fram av CEN. Resultaten från studien visade att om riskhanteringsplanerna implementeras så kommer spridningen från kosntgräsplaner att vara lägre än det föreslagna målet från ECHA om 7 gram granulat/ m2 konstgräs vilket motsvara ca 50 kg granulat per plan. I studien genomfördes en känslighetsanalys som visade att gränsvärdet även kan uppfyllas även om det sker vissa misstag i rutinerna.

Ladda ner rapport