Bakgrund

Att spela fotboll året runt är en utmaning för länder med kallare klimat. Här har konstgräsplaner varit en uppskattad och betydande lösning, framför allt planer med ifyllnadsmaterial av SBR-gummigranulat (styren-butadien gummi) från utvalda återvunna däck, både utifrån funktion och behov. Materialets skonsamma, tåliga och stabila egenskaper har i över 20 år skapat förutsättningar till spontanidrottande året om i hela landet, och används idag i de flesta av landets 1300 konstgräsplaner. SBR-gummi har låg total miljö-, och klimatpåverkan, hög funktionalitet över tid, är ekonomiskt fördelaktigt, samt kan tas upp och återvinnas igen. Nu riskerar ett EU-förbud leda till att användandet av SBR-gummi i konstgräsplaner inte längre är tillåtet, varken i Sverige eller Europa. Anledningen till initiativet att reglera användandet av bland annat SBR-gummi är för att minska spridningen av mikroplaster i miljön. 

19,1 miljarder Euro

Förslaget utreddes under våren 2020 av Riskbedömningskommittén, RAC, och Kommittén för samhällsekonomisk analys, SEAC, inom ECHA. Under sommaren 2020 remitterades förslaget. Underlaget innehåller två förslag vad gäller regleringen av ifyllnadsmaterial. Ett av förslagen som utretts är att införa ett totalförbud mot all användning av polymera granulat och det andra innefattar tvingande riskminimeringsåtgärder för att minska spillet från konstgräsplaner. Riskminimeringsalternativet innehåller en gräns för högsta tillåtna spridning från att använda gummigranulat som ifyllnadsmaterial i konstgräsplaner. Den totala kostnaden för att införa regleringen uppskattas enligt ECHA till 10,8 miljarder Euro under tjugo år om man väljer riskminimeringsalternativet och 19,1 miljarder Euro under tjugo år vid ett totalförbud. 

 

Felaktig information 

Ett stort problem är att tillgänglig teoretisk information hos många myndigheter, media och organisationer ofta är föråldrad och ibland direkt felaktig, vilket till stor del har lett till att däckgranulat fortsätter att utpekas som både hälsofarligt och en källa till mikroplaster, trots att både europeiska och amerikanska studier pekar på motsatsen. Förslaget gällande konstgräsgranulat är illa underbyggt och baseras på äldre resonemang som sedan länge motbevisats av verkliga mätningar av spill. 

 

 

En fråga om skötsel, inte om materialet i sig 

 

Svenska Institutet för Standarder, SiS, och Europeiska Standardiseringsorganisationen, CEN, har tagit fram en standard för anläggning och skötsel för att uppnå minskat läckage från konstgräsplaner. Dessa redovisas i rapporten CEN/TR175193 och innefattar bland annat installation av filterbrunnar, sarger runt planer och att upprätta särskilda ytor där spelare kan borsta av sig materialet innan de lämnar planen. Med andra ord är granulatspill främst en fråga om skötsel, inte om materialet i sig. Genom att implementera den standard som tagits fram, och tydliggöra skötselråden till kommuner, kan vi med små medel åstadkomma större miljönytta än vad ett totalförbud skulle leda till. En studie som genomfördes 2019 i ett samarbete mellan Kalmar kommun, Svenska Fotbollsförbundet, EcoLoop, Ragn-Sells och Svensk Däckåtervinning har slagit fast att det med enkla medel går att reducera läckagen av mikroplaster från konstgräsplaner till endast 10 gram per plan och år. Det är enbart en bråkdel av de siffror som florerar i debatten. Efter att ett flertal organisationer påtalat detta i sina remissvar till ECHA har de nu begärt att deras riskbedömningskommitté ska komplettera sin analys och återkomma med ett nytt yttrande. 

Alternativ till SBR-gummi

 

Under de senaste åren har ett antal nya, alternativa ifyllnadsmaterial tagits fram och testats, bland annat kork och sand. Dessa material håller emellertid inte lika hög kvalitet som SBR-gummi. En skillnad är att SBR-gummi innehar egenskaper som gör det möjligt att idrotta året runt, medan sand och kork tenderar att frysa under vinterhalvåret, och är ofta flyktiga för väder och vind. Det innebär att materialen behöver fyllas på oftare, vilket tenderar att göra underlaget statiskt och svårare att spela på och fler spelarskador. Samlade resultat från livscykelanalyser visar att också att SBR-gummi har mindre total miljöpåverkan än andra verifierande fungerande alternativ. Läs mer om SBR-gummi och alternativa material miljöpåverkan här och kostnader här.

Riskminimeringsåtgärder skapar möjligheter för fortsatt spel

SBR-gummi eller andra material som hamnar på fel plats i naturen har inget där att göra, där vidta rätt åtgärder för att minska risken för nedskräpning i högsta grad välkomnas. Men ett totalförbud mot materialet skulle dock sända en felaktig signal inom hållbarhetsarbetet. Det kommer leda till stora konsekvenser för samhället i stort, men framförallt för de föreningar, barn och ungdomar som nyttjar planerna inte står i rimlig proportion till de eventuella positiva effekterna ECHA önskar av ett totalförbud. Fortsatt spel för barn och unga året om, i hela landet, utan att belasta miljön är möjligt om istället tvingande riskminimeringsåtgärder införs för att minska spillet från konstgräsplaner och att informationen till kommunerna tydliggörs om hur man bäst sköter konstgräsplaner. 

Nu ökar vi takten i hållbarhetsarbetet för däck 

Däck har mycket att tillföra samhället även efter att de har rullat färdigt på vägen. Det avancerade gummimaterialet tillverkas idag utifrån strikta regler och höga kundkrav på hälsa, miljö och hållbarhet. Just detta gör att materialet passar bra för att kunna användas i nya tillämpningar under många år efter att däcket monteras av bilen. Idén att förlänga ett materials livslängd på nytt, och därmed minska den belastning på vår planet som nyuttag medför, har vi utvecklat vidare vår Vitbok för Hållbarhet, som finns att ladda ner här. Hävstången är enorm då varje kilogram återvunnet material ofta sparar flera ton totalt uttag för nyproduktion.

 

Genom att använda mer av de 90 000 ton däck som årligen samlas  in kan vi minska gruvbrytning, vattenanvändning, övergödning, samt låta planetens begränsade ekosystemstjänster prioriteras till de områden där de gör mest nytta. Sett ur ett systemperspektiv och total påverkan är däckåtervinning i flera varv en höjdare, givet att materialets egenskaper tas tillvara och begränsningar respekteras. Svensk Däckåtervinning verkar för att däckmaterial ska kunna ha samma naturliga plats i människors liv som hjulet har som bärare av det moderna samhället. Och att säkerheten i användningen av materialet fortsatt är ledstjärnan. Oavsett om det gäller funktion, hälsa eller miljö. 

Vi ökar ni takten i detta arbete och bjuder in till dialog för att göra en cirkulär ekonomi möjlig i praktiken. Vi hoppas att även du ska tycka att det är värt en insats att göra det möjligt att återvinna fler däck.