Vad innebär ett 

EU-förbud för landets kommuner? 

Ett EU-förbud mot SBR-gummi som ifyllnadsmaterial i konstgräsplaner innebär att landets alla 1300 konstgräsplaner kommer att behöva rivas upp och läggas om. Det är ökade kostnader i miljardbelopp som i första hand drabbar Sveriges kommuner, och i förlängningen lokala idrottsföreningar och deras medlemmar. 

 

Det svenska miljöanalysföretaget Ecoloop har med anledning av processen som pågår inom europeiska kemikalieinspektion, ECHA,  genomfört en analys av de effekter som ett eventuellt förbud kan leda till. Analysen består av en scenarioanalys med systemperspektiv för kommuner i tre storleksklasser utifrån Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) kommungruppsindelning. 

 •  en mindre kommun med en konstgräsplan och 10 000 invånare 

 • en mellanstor kommun med fem konstgräsplaner och 50 000 invånare samt;

 • en storstadskommun med 20 konstgräsplaner och 200 000 invånare

 

Analysen har tagit hänsyn till:

 • mängden motionstimmar som ungdomar bedöms behöva för att tillgodose rekommenderad daglig träning

 • kostnader för idrottsanläggningar

 • samhällets klimatpåverkan i form av koldioxidutsläpp

 • antalet uttjänta däck som ska hanteras samt; 

 • användning av fossil olja 

falkoping-82677_1920.jpg
buildings-1861889_1920.jpg
travel-3190089_1920.jpg

Bildkälla: Unsplash 

Mindre kommun 

 • 10 000 invånare och en konstgräsplan handlar det om över 10 000 motionstimmar som går förlorade varje år

 • En konstgräsplan återanvänder granulat från 6 250 återvunna däck varje år, samtidigt som kostnaderna för en sådan kommun skulle öka med över 80 000 kr per år och fotbollsplan

 • Växthusgasutsläppen skulle öka med 15 000 kg CO2-ekvivalenter per år

 • Uttaget av fossila resurser skulle öka med nästan 20 000 kWh/år

Medelstor kommun

 • 50 000 invånare med ca fem konstgräsplaner, som tillsammans återvinner 31 250 däck, handlar det om över 50 000 motionstimmar som går förlorade 

 • Över 400 000 kr per år i ökade kostnader

 • Växthusgasutsläppen skulle fördubblas

 • Uttagen av fossila resurser skulle öka med över 80 000 kWh/år

Storstadskommun 

 • 200 000 invånare med ca 20 konstgräsplaner rör det sig om 125 000 återvunna däck, över 230 000 motionstimmar som går förlorade 

 • Över 1,6 miljoner kr per år i ökade kostnader

 • Växthusgasutsläppen skulle fördubblas

 • Uttagen av fossila resurser skulle öka med över 330 000 kWh/år

Sammantaget visar slutsatserna av Ecoloops studie att ett totalförbud mot att använda SBR-gummi från återvunna däck kommer medföra stora kostnader för landets kommuner, utan att medföra någon faktiskt miljönytta ur ett livscykelperspektiv. Användningen av SBR-gummi bidrar till att däck kan återvinnas, ingå i ett cirkulärt system där materialets egenskaper tillvaratas och används för att främja folkhälsan. Det handlar om 30 miljoner individmotionstimmar i Sverige som går förlorade, samtidigt som det kommer leda till påtagligt ökade kostnader för landets kommuner, ökad utsläpp av växthusgas och uttag fossila resurser, något som kan undvikas med tvingande riskminimeringsåtgärder. Det är relevant att ha med sig att så länge vi har däck på våra bilar, cyklar och bussar kommer de att behöva tas om hand om. Utöver konstgräsytorna kan återvunna däck även användas till vattenrening, cementindustrin och nya produkter. 

En jämförelse mellan tre ifyllnadsmateiral 

Nedan är en jämförelse i totalkostnad mellan tre ifyllnadsmaterial som används i konstgräsplaner. Kostnaderna är från en kommunal upphandling som ägde rum i maj 2020, där man valde mellan dessa alternativ. Skillnaden i driftkostnad, dvs vad det kostar att fylla på materialen, exemplifieras också (Tingsryds kommun, 2020). 

1. Återvunna däck 

SBR-gummi 

 • Totalkostnaden: 7 172 500 kr

 • Driftkostnad: 1250 kr per kubik ex moms 

2. Specialsand  

Blandning mellan SBR-gummi och Saltex

 • Totalkostnaden: 8 045 000 kr

 • Driftkostnad: 7000 kr per kubik ex moms 

 

Växtbaserat  

 • Totalkostnaden: 9 138 750 kr 

 • Driftkostnad: 18 000 kr per kubik ex moms 

3. Sockerrör   

 

Det handlar om miljardbelopp 

Mellan SBR-gummi och sockerrör, som är ett av de alternativ som förs fram på den svenska marknaden, är skillnaden i total anläggningskostnad närmre 2 miljoner kronor. Räknat på de 1300 planerna som finns idag skulle kostnaden för att lägga om alla bli närmare 2,6 miljarder kronor. Detta oräknat att den totala miljönyttan i bästa fall skulle bli mycket liten, men förmodligen negativ, och att hittillsvarande biologisk nedbrytbara alternativ upplevs ha sämre kvalitet av de som använder planerna. 

 

Upphandlingen ovan är bara ett exempel på skillnaden i kostnader för en plan i en medelstor kommun. Om ett förslag om att förbjuda SBR-gummigranulat skulle gå igenom innebär det i praktiken att merparten av konstgräsplaner som finns i landet idag skulle behöva rivas upp och läggas om, vilket skulle medföra kostnader mellan 1,3 och 2,6 miljarder i ett initialt skede. Det innefattar inte omkostnder för omhändertagande av de gamla planerna eller underhåll och påfyllnad av infill-material på de nya. 

19,1 miljarder Euro vid ett totalförbud 

I europeiska kemikalieinspektionens (ECHA) analys uppges den totala kostnaden för att införa regleringen i hela Europa till 10,8 miljarder Euro över 20 år om man väljer riskminimeringsalternativet och 19,1 miljarder Euro över 20 år vid ett totalförbud. Enligt ECHA skulle merkostnaden för ett totalförbud således bli 8,3 miljarder Euro. 

Begränsningsåtgärder rekommenderas

Svenska institutet för Standarder (SiS) och Europeiska Standardiseringsorganisationen (CEN) har tagit fram en standard för anläggning och skötsel för att uppnå minskat läckage från konstgräsplaner. Det är bland annat små kostnadseffektiva medel som inköp och installation av skoborstar, galler, filter och förtydligande av skötsel till kommunerna. Genom att införa dessa begränsningsåtgärder som SiS och CEN förespråkar, som för svensk del beräknas ha en kostnad på upp till 200 000 kr per plan, är ekonomiskt mer fördelaktigt för kommuner med konstgräsplaner.